ქამრის ჩაბარების პროგრამა (Only Georgian)

PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

 

qamris xarisxis Cabarebis programa.
kiokuSinkan karates klub,,samurais,,

dojoSi 2017 w.

10-9* kiu. narinjisferi qamari


( momzadebis vada 3,5 + 3,5 Tve)
me-9* kiu narinjisferi qamari lurji zoliT

" kihoni (sabazo teqnika)

 1. daCi kata (dgomebi)
  heisoku daCi, musubi daCi,heiko daCi, fudo daCi, (Sizen daCi), uCi haCiCi daCi, sanCin daCi, zenkucu daCi, curuaSi daCi, kiba daCi. kokucu daCi*, nekoaSi daCi*, Siko daCi* (45gradusiT da 90 gr.)
  2. cuki (dartymebi xeliT).
  seiken morote cuki (jodan, Cudan, gedan) seiken Cudan, seiken jodan, seiken gedan, cuki, seiken ago uCi, seiken kage cuki, seiken Sita cuki, xikites aucilebloba da mniSvneloba.  hiji (empi) uCi, uraken gammen uCi, uraken saiu uCi, uraken xizo uCi, uraken mavaSi uCi, Suto* ganmen uCi, Suto* sakocu uCi, Suto* sakocu uCikomi, Suto* xizo uCi, Suto* jodan uCi uCi, Suto ioko uCi* (jodan, Cudan, gedan).
  3. uke (xeliT dacvebi).
  seiken: jodan uke, Cudan soto uke, Cudan uCi uke, gedan barai, uCi uke-gedan barai, jodan uke-gedan barai, *Suto jodan uke, *Cudan soto uke, *Cudan uCi uke, *gedan barai, *uCi uke-gedan barai.
  4. geri ( fexiskvra, fexiT dartymebi).
  mae keagi, teisoku soto mavaSi geri,  haisoku uCi mavaSi  jodan geri,  xiza geri, kin geri, mae geri, *mavaSi geri, *ioko geri, *kansecu geri, *uSiro geri, *ioko keagi.
  5. Tavisufali sunTqva nogare (sinkoku),  kiais mniSvneloba. ido  geiko (sabazo gadaadgileba)
  Zenkucu daCiSi win da ukan, brunebi, kombinacia erTjeradi teqnikiT (cuki, geri, uke). *kokucu daCi,  nekoaSi-daCi*; win da ukan gadaadgilebebi, triali.
  mag: *kokucu daCi + Cudan uCi
  teqnikis gameoreba mag: zenkucu daCi + seiken oi cuki ni, zenkucu daCi + seiken Cud. sanbon cuki.
 2. kata.
  taikioku sono iCi da taikioku sono ni, sokugi taikioku sono iCi (fexis kata) taikioku sono san*, sokugi  taikioku sono ni* da sokugi taikioku sono san* fexis kata.
  kondicia (fiz. momzadeba)
  moqniloba (Camjdar mdgomareobaSi fexebi ganzea, TaviT vexebiT iataks).
  azidvebi muStebze   25 ,  30*, TiTebze _ 5,  10*
  axtomebi haerSi (Camjdar mdgomareobaSi) _ 20 ,  30*
  dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 20wm,   30*
  presi _ 20,   40*
  naxtomSi (tobi geri) saxis simaRleze. " naxtomSi (tobi geri): Tavis simaRlidan 10sm-iT zeviT
  dartymebi 2 wT mae keage, 2 wT kingeri. *2 wT-Si mae geri Cudan, 2 wT jodan. fexebis monacvleobiT.

kumite (sparingi)

1. sambon kumite.

2. iakusoku (erTsvliani kombinacia) kumite:
blokebi Setevis winaaRmdeg:
xeli blokavs cuks, fexi blokavs cuks, xeli blokavs geris dartymas, fexi blokavs fexiskvras (gers).
3. jiiu kumite: 30wm (Tavisufali stilis orTabrZola). 4 brZola (raundi)   da 5 *brZola 30 wm.
Sefasebis kriteriumia: sakuTar Tavze  kontroli,   mzad yofna, napiri (zRvari)
werilobiTi gamocda.                                                                             we    terminologia da filosofia, romelic exeba am rangis dones. am gamocdis Sinaarsi SesabamisobaSia honbus moTxovnebTan da akmayofilebs IKO- s.
qcevis wesebi: (reigi) darbazis etiketi, qcevis wesebi sazogadoebaSi, sityva osu-s mniSvneloba, kiokuSin  karates mokle istoria, am stilis  damaarsebeli, axlandeli xelmZRvaneli, simboloebi, kaligrafiuli gamosaxva, karate gi-s (dogis) tareba, dakecva, qamris Sekvra, misalmebis formebi varjiSis dros, darbazis ficis gacnoba.kiokuSin karates tradiciuli moTelva.

8-7* kiu lurji qamari


(momzadebis vada 3,5+3,5 Tve)

7* lurji qamari yviTeli zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea rac TeTr da narinjisfer qamrebze, emateba Semdegi
teqnika:
kihoni (sabazo teqnika)
1. daCi kata.
kake aSi - daCi
2. cuki (dartymebi xeliT)
tetcui: tetcui komi kami uCi, tetcui oroSi uCi, tetcui ioki uCi, tetcui  xizo uCi.
nukite: *ipon nukite, *nihon nukite, *ioinhon nukite.
Sotei* - (jodan, Cudan, gedan)
3. uke:
morote-uke, mae mavaSi-uke, Suto-mavaSi-uke*, osae-uke*.
4. kokoi-ho (sunTqvis teqnika): ibuki sankai (nogare, giako nogare, ibuki), kime kiais mniSvneloba.
ido geiko:
kokucu daCi: Suto mavaSi uke  seiken giako cuki gadaadgilebebSi win da ukan,  sanCin daCi: gadaadgileba win da ukan, trialebi, kombinaciebi:
mag: sanCin daCi + seiken Cudan geako cuki. kiba daCi: gadaadgileba  win da ukan.
(mae- koSa, uSiro koSa) trialebi.
magaliTi: kiba daCi jun cuki, tetcui.
kombinacia (dacva da Tavdasxma)
mag: zenkucu daCi + jodan _ uke+ seiken Cudan geako cuki. kombinacia (cuki da geri)
mag: zenkucu daCi +mae geri+ seiken Cudan cuki.
*ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri Cusoku-geaku cuki, seiken soto uke-gedan barai geaku cuki. sami nabiji win, Setrialeba da sami nabiji ukan.
kata.
pinan sono iCi da pinan sono ni*,  1* da 3*  tekioka ura (trialebSi)

( sanCin kata vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba (mxrebiT vexebiT iataks, fexebi ganzea gaSlili)
azidvebi muStebze.
Sextomebi maRla 40 jer (Camjdar mdgomareobidan)
dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 50 wm
RerZze mizidva-- 8
naxtomSi (tobi geri) Tavis simaRleze +15 sm
aWimvebi TiTebze: 3 TiTze xuTjer. 4 TiTze 10-jer, 5 TiTze 15-jer
presi _ 45,  50*.
joxze gadaxtomebi 6,  8* jer.
xelebze dgomi da *siaruli 5 metris manZilze.
dartymebi fexiT: ioko geri Cudan 2 wT. jodan 2 wT, mavaSi geri jodan 4 wT, gedan 2 wT.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite:  uke-keaSi (bloki da kontrSeteva). mowinaaRmdegis Seteva, dablokva, kontrSeteva sxvadasxvanairi Setevis gamoyenebiT, blokiTa da kontrSetevebiT.    muSaoba makevaraze:
mag: xeli, xeli, xeli,| xeli, xeli, fexi| xeli, fexi, xeli, | fexi, xeli, xeli, | xeli, fexi, fexi| fexi, fexi xeli, | fexi xeli, fexi, | fexi, fexi, fexi|
2. jiiu kumite: 6 brZola (raundi) 60-wm  da 7* brZola 60 wm. Sefasebis kriteriumia: kamae, zRvari, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrblokebi.                                                                                     werilobiTi gamocda.
terminologia da filosofia, Sesabamisad am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).

6 da 5 * kiu yviTeli qamari


(momzadebis vada 3,5 Tve + 3,5 Tve)
me-5 kiu yviTeli qamari
mwvane zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebia rac lurj qamarze, Semdegis damatebiT:
teqnika
kihoni (sabazo teqnika)
1. xeliT dartymebi:                                                                                                          hiji oroSi uCi, ura hiji, uSiro hiji,  koken uCi,
haito* uCi, morote haito* uCi.
2. uke.  Hhiji uke (jodan, Cudan)  koken uke (jodan, Cudan, gedan), haito* uke (jodan, Cudan, gedan), juji* uke (seikenebiTa da SutoebiT).
fexiT dartymebi: tobi xiza geri. tobi ioko geri, tobi mavaSi geri, tobi nidan geri, tobi mae geri da tobi* kakato geri.  uSiro* mavaSi geri.
*fexiT dacvebi: sune uke, teisoku soto mavaSi keage, haisoku uCi mavaSi keage.
ido geiko:
a) keiten ido (wriuli)
mag: kiba daCi + keiten tetcui.
b) dako ido (45
° kuTxe)
mag: 45
° kiba daCi + daCi + gedan barai.
ren raku:
mae geri geako cuki, ioko geri geako cuki, mavaSi geri geako cuki, uSiro geri geako cuki.
kata.
pinan sono san,  1 gerino  da  2* gerino ura. pinan sono iCi ura*.

( iancu kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)


kondicia:
" moqniloba: igive moTxovnaa, rac aris lurj qamarze, mxolod teqnikis Sesrulebis gaumjobesebiT.
" muStebze awevebi _ 55,  60*.
" axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) muxlebis zeviT ataniT _ 50.
" dgomi xelebze 50 wm-i. (partnioris daxmarebiT)
" mizidva RerZze _ 10.
" dartyma (tobi geri) naxtomSi Tavze 20 sm-iT zeviT.
" aWimvebi TiTebze: or TiTze* _ 5, sam TiTze _ 10*, oTx TiTze _ 20 da xuT TiTze _ 25.
" presi _55,  60*
" joxze gadaxtomebi _ 10, 12*.
" dartymebi: 3 wT _ kakato geri (soto, uCi), 3 wT _ ioko geri jodan, 2 wT _ uSiro geri jodan ju kama eSi moZraobiT, 5 wT _ uSiro mavaSi geri.

kumite (sparingi)

1. iakusoku kumite: uke kaeSi (bloki da kontrSeteva), mowinaaRmdegis Setevaze bloki, kontrSeteva mravalferovani SetevebiTa da blokebiT.
mag: xeli, xeli, xeli / xeli, xeli, fexi / xeli, fexi, xeli / fexi, xeli, xeli / xeli, fexi, fexi / fexi, fexi, xeli / fexi, xeli, fexi / fexi, fexi, fexi.
2. jiu kumite: 8 brZola (raundi)  60 wm  da10** brZola raundi 60 wm. .
Sefsebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva.

werilobiTi gamocda:
terminologia da filosofia, romelic Seesabameba am qamris dones.

4 da 3* kiu, mwvane qamari

..............................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 6 Tve)
me-3 kiu: mwvane qamari
yavisferi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan yviTeli qamris CaTvliT, Semdegi damatebebiT: teqnika

kihoni
1. dgomebi:
moro aSi daCi, kamaete* daCi.
2. xeliT dartymebi: Sotei uCi (gedan, Cudan jodan. *haiSu uCi, age cuki,
3. xeliT dacvebi (blokebi) : Sotei uke (gedan, Codan, jodan.) *tenSo uke, Suto* uke juji uke (gedan jodan), kake* uke.
ido geiko.
ZiriTadi damuSaveba moZraobebisa kumite no kamaeSi: okuri-aSi, mumi aSi, koSa, oiaSi (sahari) ukan.
" *ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri - mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri, oi Zuki, geaku Zuki.
kata:
pinan sono ion, 2 pinani ura*,  3 gerino ura*.

( saiha kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba: (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdi unda Seexos iataks).
muStebze awevebi _ 65, 70*.
axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) 55, 60*
dgomi xelebze 60 wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 12.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
aWimvebi kokeniT 30. TiTebze: or TiTze _ 10*, sam TiTze _ 20*, oTx TiTze _ 25 da xuT TiTze _ 30.
*joxze gadaxtomebi _ 20.
*8wT _ mae kakato geri Cudan, 8wT _ mavaSi geri jodan, ju kama eSi moZraobiT,
*3wT _ tobi mae geri, **7wT _ tobi kakato geri, **7wT _ uSiro mavaSi jodan. fudo (Sizen) daCidan.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi (bloki da kontrSeteva), kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite: 12 raundi 60 wm,  15* raundi 60 wm.
Sefasebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva, ritmi, Sesabamisad (xelebiTa da fexebiT teqnika) kombinacia, gadaadgileba.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze.

2 da 1* kiu, yavisferi qamari

.........................................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 12 Tve)
1* kiu: yavisferi qamari
Savi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan mwvane qamramde da + damatebiTi teqnika

ido geiko.
kumite-no-kamaes daxvewa sxvadasxva mimarTulebiT.
kata.
" pinan sono san ura, ianci kata, 4*  pinani ura*. pinan sono go.*.

( sanCin kata, tenSo kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)
renraku:                                                                                             - gedan barai (ukan nabijis SetaniT) seiken age uCi- seiken geaku Cudan cuki (erTi nabiji win) mae geri, mavaSi geri, uSiro geri-mae gedan barai, seiken Cudan geaku cuki.
-sanCin daCi giaku cuki, uCi uke (imave xeliT), uraken Somen uCi (imave xeliT), hiji jodan ate (imave xeliT), tetsui ganmen uCi (imave xeliT)
-oi cuki - geako cuki, oi cuki- Sita cuki
-mavaSi geri (wina fexiT) oi cuki - geako cuki
mavaSi geri (ukana fexiT).
-kiba daCi oi hijijodan ate-imave xeliT.
uraken saiu uCi, gedan barai - geaku Cudan cuki
kondicia (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdiT unda SevexoT iataks).
muStebze awevebi _ 90, 100*.
axtomebi maRla 90, 100* (Camjdar mdgomareobidan, axtomebi).
dgomi xelebze 90wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 15, 20*.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
tobi uSiro geri an tobi uSiro mavaSi geri, marjvena an marcxena fexiT
presi 90, 100*
*aWimvebi kokeniT 2 0. * or TiTze _ 20,
*TiTebze dgoma da siaruli
*4 wT _ ioko geri, 4wT _ tobi mavaSi geri, 5 wT oroSi kakato geri ju kamaeSi gadaadgilebiT,
saxtunao TokiT muSaoba minimumi 10 wT
sirbili 3200 metrze 12 wT-Si
tameSivari: sagnebis gatexva I K-s wesebiT (seiken, Suto, hiji da geri teqnikis gamoyenebiT) SejibrebebisaTvis.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi, kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite:   20 (brZola) raundi  60 wm.  Oorive 2 da 1 kiuze.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba   (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).
SeniSvnebi: * - aRiniSneba damatebiTi varjiSebi da katebi maRal qamarze: (mag. 8-7* kiu _ze ekuTvnis 7 kius)


Savi qamrebi

bavSvebs 14 wlamde SeuZliaT miiRon So dani (1 dani) amasTan erTad maT ar SeuZliaT Caabaron  (2 danze) 17 wlamde.

Savi qamari, 1 dani, wodeba `senpai~
momzadebis vada 1 weli
Savi qamari erTi oqrosferi zoliT
.


moTxovnebi:

kihoni.

1. xeliT dartymebi: riutoken cuki, naka iubi, ipponken, oiaiubi ipponken, keiko uCi, toho uCi.
2. xeliT dacvebi: morote kake uke.
kata:

pinan sono go ura, cukino kata, saiha, iancu kata, sanCin kata. geksai dai, geksai So.
" giakuite (Tavdacva): specialuli seminaris gavla.
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba moTxovnebs yavisfer qamarze.
jiu kumite: 15 raundi 2 wT- iani.
" unda iyoT saukeTeso budoka (mebrZoli) da samagaliTo ,,kohavbisTvis,, (dabali rangis moswavleebisTvis)
" unda gadaixadoT Sesabamisi Sesatanebi saerTaSoriso karates organizaciaSi IK.
" unda iyoT aranakleb 15 wlis.

Savi qamari, 2 dani, wodeba `senpai~,


momzadebis vada 2 weli.
moTxovnebi:

kata: seipai, gariu ,  30 Tvla 3 kiai tenSo,
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba yavisferi qamris moTxovnebs.
jiu kumite:  20 raundi 2 wT-iani.
" Rvawli saerTaSoriso kiokuSin karates organizaciaSi  (iaponiis kyokuSin karates kavSiri)
" unda gqondeT umcrosi msajis oficialuri serTifikati, miRebuli oficialur seminarze (SeuZliaT nac. turnirebSi muSaoba)
" unda gqondeT instruqtoris serTifikati, miRebuli oficialurad seminarze daswrebisa da gamocdis Cabarebis Sedegad.
" ar unda iyoT 17 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 3 dani, wodeba `sensei~,


momzadebis vada 3 weli.

kata: seienCin. 5 kiai 30 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 30 raundi.
" unda gqondeT msajis oficialuri serTifikati, miRebuli seminarze monawileobisa da gamocdis Cabarebis Semdeg. (SegiZliaT imuSaoT saerTaSoriso Sejibrebebze)
" gamocda unda Caabaros `honbudan~ daniSnul oficialur warmomadgenels.
" unda iyos saCvenebeli moqalaqe da hqondes Canaweri, romelic amtkicebs mniSvnelovan Rvawls IK-Si.
" unda gqondeT sarekomendacio werili I.K-s ufrosi mrCevlisa gamocdis Casabareblad.
" ar unda iyoT 20 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 4 dani, wodeba `sensei~


momzadebis vada 4 weli

moTxovnebi:

kata: suSiho da kanku.   (5-5 kiai)  50 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 40 raundi.
" unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (umcros refers SeuZlia imuSaos nacionalur CempionatebSi).
gamocdas abarebT sruliad iaponiis kiokuSin karates kavSiris  dadgenilebis mixedviT.
unda gauwioT propaganda da danergoT cxovrebaSi kiokuSin karates ideebi sakuTar qveyanaSi.
unda daeswroT saerTaSoriso seminarebsa da Sekreba varjiSebs kanCos xelmZRvanelobiT, minimum 2-jer.
ar unda iyoT 24 welze naklebi wlovanebis.
Savi qamari, 5 dani, wodeba `Sihani~,
momzadebis vada 5 weli
moTxovnebi: unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (refers SeuZlia moemsaxuros saerTaSoriso Cempionatebs)

saerTaSoriso Cempionatebs)

 

qamris xarisxis Cabarebis programa.
kiokuSinkan karates klub,,samurais,,

dojoSi 2017 w.

10-9* kiu. narinjisferi qamari


( momzadebis vada 3,5 + 3,5 Tve)
me-9* kiu narinjisferi qamari lurji zoliT

" kihoni (sabazo teqnika)

 1. daCi kata (dgomebi)
  heisoku daCi, musubi daCi,heiko daCi, fudo daCi, (Sizen daCi), uCi haCiCi daCi, sanCin daCi, zenkucu daCi, curuaSi daCi, kiba daCi. kokucu daCi*, nekoaSi daCi*, Siko daCi* (45gradusiT da 90 gr.)
  2. cuki (dartymebi xeliT).
  seiken morote cuki (jodan, Cudan, gedan) seiken Cudan, seiken jodan, seiken gedan, cuki, seiken ago uCi, seiken kage cuki, seiken Sita cuki, xikites aucilebloba da mniSvneloba.  hiji (empi) uCi, uraken gammen uCi, uraken saiu uCi, uraken xizo uCi, uraken mavaSi uCi, Suto* ganmen uCi, Suto* sakocu uCi, Suto* sakocu uCikomi, Suto* xizo uCi, Suto* jodan uCi uCi, Suto ioko uCi* (jodan, Cudan, gedan).
  3. uke (xeliT dacvebi).
  seiken: jodan uke, Cudan soto uke, Cudan uCi uke, gedan barai, uCi uke-gedan barai, jodan uke-gedan barai, *Suto jodan uke, *Cudan soto uke, *Cudan uCi uke, *gedan barai, *uCi uke-gedan barai.
  4. geri ( fexiskvra, fexiT dartymebi).
  mae keagi, teisoku soto mavaSi geri,  haisoku uCi mavaSi  jodan geri,  xiza geri, kin geri, mae geri, *mavaSi geri, *ioko geri, *kansecu geri, *uSiro geri, *ioko keagi.
  5. Tavisufali sunTqva nogare (sinkoku),  kiais mniSvneloba. ido  geiko (sabazo gadaadgileba)
  Zenkucu daCiSi win da ukan, brunebi, kombinacia erTjeradi teqnikiT (cuki, geri, uke). *kokucu daCi,  nekoaSi-daCi*; win da ukan gadaadgilebebi, triali.
  mag: *kokucu daCi + Cudan uCi
  teqnikis gameoreba mag: zenkucu daCi + seiken oi cuki ni, zenkucu daCi + seiken Cud. sanbon cuki.
 2. kata.
  taikioku sono iCi da taikioku sono ni, sokugi taikioku sono iCi (fexis kata) taikioku sono san*, sokugi  taikioku sono ni* da sokugi taikioku sono san* fexis kata.
  kondicia (fiz. momzadeba)
  moqniloba (Camjdar mdgomareobaSi fexebi ganzea, TaviT vexebiT iataks).
  azidvebi muStebze   25 ,  30*, TiTebze _ 5,  10*
  axtomebi haerSi (Camjdar mdgomareobaSi) _ 20 ,  30*
  dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 20wm,   30*
  presi _ 20,   40*
  naxtomSi (tobi geri) saxis simaRleze. " naxtomSi (tobi geri): Tavis simaRlidan 10sm-iT zeviT
  dartymebi 2 wT mae keage, 2 wT kingeri. *2 wT-Si mae geri Cudan, 2 wT jodan. fexebis monacvleobiT.

kumite (sparingi)

1. sambon kumite.

2. iakusoku (erTsvliani kombinacia) kumite:
blokebi Setevis winaaRmdeg:
xeli blokavs cuks, fexi blokavs cuks, xeli blokavs geris dartymas, fexi blokavs fexiskvras (gers).
3. jiiu kumite: 30wm (Tavisufali stilis orTabrZola). 4 brZola (raundi)   da 5 *brZola 30 wm.
Sefasebis kriteriumia: sakuTar Tavze  kontroli,   mzad yofna, napiri (zRvari)
werilobiTi gamocda.                                                                             we    terminologia da filosofia, romelic exeba am rangis dones. am gamocdis Sinaarsi SesabamisobaSia honbus moTxovnebTan da akmayofilebs IKO- s.
qcevis wesebi: (reigi) darbazis etiketi, qcevis wesebi sazogadoebaSi, sityva osu-s mniSvneloba, kiokuSin  karates mokle istoria, am stilis  damaarsebeli, axlandeli xelmZRvaneli, simboloebi, kaligrafiuli gamosaxva, karate gi-s (dogis) tareba, dakecva, qamris Sekvra, misalmebis formebi varjiSis dros, darbazis ficis gacnoba.kiokuSin karates tradiciuli moTelva.

8-7* kiu lurji qamari


(momzadebis vada 3,5+3,5 Tve)

7* lurji qamari yviTeli zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea rac TeTr da narinjisfer qamrebze, emateba Semdegi
teqnika:
kihoni (sabazo teqnika)
1. daCi kata.
kake aSi - daCi
2. cuki (dartymebi xeliT)
tetcui: tetcui komi kami uCi, tetcui oroSi uCi, tetcui ioki uCi, tetcui  xizo uCi.
nukite: *ipon nukite, *nihon nukite, *ioinhon nukite.
Sotei* - (jodan, Cudan, gedan)
3. uke:
morote-uke, mae mavaSi-uke, Suto-mavaSi-uke*, osae-uke*.
4. kokoi-ho (sunTqvis teqnika): ibuki sankai (nogare, giako nogare, ibuki), kime kiais mniSvneloba.
ido geiko:
kokucu daCi: Suto mavaSi uke  seiken giako cuki gadaadgilebebSi win da ukan,  sanCin daCi: gadaadgileba win da ukan, trialebi, kombinaciebi:
mag: sanCin daCi + seiken Cudan geako cuki. kiba daCi: gadaadgileba  win da ukan.
(mae- koSa, uSiro koSa) trialebi.
magaliTi: kiba daCi jun cuki, tetcui.
kombinacia (dacva da Tavdasxma)
mag: zenkucu daCi + jodan _ uke+ seiken Cudan geako cuki. kombinacia (cuki da geri)
mag: zenkucu daCi +mae geri+ seiken Cudan cuki.
*ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri Cusoku-geaku cuki, seiken soto uke-gedan barai geaku cuki. sami nabiji win, Setrialeba da sami nabiji ukan.
kata.
pinan sono iCi da pinan sono ni*,  1* da 3*  tekioka ura (trialebSi)

( sanCin kata vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba (mxrebiT vexebiT iataks, fexebi ganzea gaSlili)
azidvebi muStebze.
Sextomebi maRla 40 jer (Camjdar mdgomareobidan)
dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 50 wm
RerZze mizidva-- 8
naxtomSi (tobi geri) Tavis simaRleze +15 sm
aWimvebi TiTebze: 3 TiTze xuTjer. 4 TiTze 10-jer, 5 TiTze 15-jer
presi _ 45,  50*.
joxze gadaxtomebi 6,  8* jer.
xelebze dgomi da *siaruli 5 metris manZilze.
dartymebi fexiT: ioko geri Cudan 2 wT. jodan 2 wT, mavaSi geri jodan 4 wT, gedan 2 wT.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite:  uke-keaSi (bloki da kontrSeteva). mowinaaRmdegis Seteva, dablokva, kontrSeteva sxvadasxvanairi Setevis gamoyenebiT, blokiTa da kontrSetevebiT.    muSaoba makevaraze:
mag: xeli, xeli, xeli,| xeli, xeli, fexi| xeli, fexi, xeli, | fexi, xeli, xeli, | xeli, fexi, fexi| fexi, fexi xeli, | fexi xeli, fexi, | fexi, fexi, fexi|
2. jiiu kumite: 6 brZola (raundi) 60-wm  da 7* brZola 60 wm. Sefasebis kriteriumia: kamae, zRvari, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrblokebi.                                                                                     werilobiTi gamocda.
terminologia da filosofia, Sesabamisad am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).

6 da 5 * kiu yviTeli qamari


(momzadebis vada 3,5 Tve + 3,5 Tve)
me-5 kiu yviTeli qamari
mwvane zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebia rac lurj qamarze, Semdegis damatebiT:
teqnika
kihoni (sabazo teqnika)
1. xeliT dartymebi:                                                                                                          hiji oroSi uCi, ura hiji, uSiro hiji,  koken uCi,
haito* uCi, morote haito* uCi.
2. uke.  Hhiji uke (jodan, Cudan)  koken uke (jodan, Cudan, gedan), haito* uke (jodan, Cudan, gedan), juji* uke (seikenebiTa da SutoebiT).
fexiT dartymebi: tobi xiza geri. tobi ioko geri, tobi mavaSi geri, tobi nidan geri, tobi mae geri da tobi* kakato geri.  uSiro* mavaSi geri.
*fexiT dacvebi: sune uke, teisoku soto mavaSi keage, haisoku uCi mavaSi keage.
ido geiko:
a) keiten ido (wriuli)
mag: kiba daCi + keiten tetcui.
b) dako ido (45
° kuTxe)
mag: 45
° kiba daCi + daCi + gedan barai.
ren raku:
mae geri geako cuki, ioko geri geako cuki, mavaSi geri geako cuki, uSiro geri geako cuki.
kata.
pinan sono san,  1 gerino  da  2* gerino ura. pinan sono iCi ura*.

( iancu kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)


kondicia:
" moqniloba: igive moTxovnaa, rac aris lurj qamarze, mxolod teqnikis Sesrulebis gaumjobesebiT.
" muStebze awevebi _ 55,  60*.
" axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) muxlebis zeviT ataniT _ 50.
" dgomi xelebze 50 wm-i. (partnioris daxmarebiT)
" mizidva RerZze _ 10.
" dartyma (tobi geri) naxtomSi Tavze 20 sm-iT zeviT.
" aWimvebi TiTebze: or TiTze* _ 5, sam TiTze _ 10*, oTx TiTze _ 20 da xuT TiTze _ 25.
" presi _55,  60*
" joxze gadaxtomebi _ 10, 12*.
" dartymebi: 3 wT _ kakato geri (soto, uCi), 3 wT _ ioko geri jodan, 2 wT _ uSiro geri jodan ju kama eSi moZraobiT, 5 wT _ uSiro mavaSi geri.

kumite (sparingi)

1. iakusoku kumite: uke kaeSi (bloki da kontrSeteva), mowinaaRmdegis Setevaze bloki, kontrSeteva mravalferovani SetevebiTa da blokebiT.
mag: xeli, xeli, xeli / xeli, xeli, fexi / xeli, fexi, xeli / fexi, xeli, xeli / xeli, fexi, fexi / fexi, fexi, xeli / fexi, xeli, fexi / fexi, fexi, fexi.
2. jiu kumite: 8 brZola (raundi)  60 wm  da10** brZola raundi 60 wm. .
Sefsebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva.

werilobiTi gamocda:
terminologia da filosofia, romelic Seesabameba am qamris dones.

4 da 3* kiu, mwvane qamari

..............................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 6 Tve)
me-3 kiu: mwvane qamari
yavisferi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan yviTeli qamris CaTvliT, Semdegi damatebebiT: teqnika

kihoni
1. dgomebi:
moro aSi daCi, kamaete* daCi.
2. xeliT dartymebi: Sotei uCi (gedan, Cudan jodan. *haiSu uCi, age cuki,
3. xeliT dacvebi (blokebi) : Sotei uke (gedan, Codan, jodan.) *tenSo uke, Suto* uke juji uke (gedan jodan), kake* uke.
ido geiko.
ZiriTadi damuSaveba moZraobebisa kumite no kamaeSi: okuri-aSi, mumi aSi, koSa, oiaSi (sahari) ukan.
" *ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri - mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri, oi Zuki, geaku Zuki.
kata:
pinan sono ion, 2 pinani ura*,  3 gerino ura*.

( saiha kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba: (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdi unda Seexos iataks).
muStebze awevebi _ 65, 70*.
axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) 55, 60*
dgomi xelebze 60 wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 12.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
aWimvebi kokeniT 30. TiTebze: or TiTze _ 10*, sam TiTze _ 20*, oTx TiTze _ 25 da xuT TiTze _ 30.
*joxze gadaxtomebi _ 20.
*8wT _ mae kakato geri Cudan, 8wT _ mavaSi geri jodan, ju kama eSi moZraobiT,
*3wT _ tobi mae geri, **7wT _ tobi kakato geri, **7wT _ uSiro mavaSi jodan. fudo (Sizen) daCidan.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi (bloki da kontrSeteva), kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite: 12 raundi 60 wm,  15* raundi 60 wm.
Sefasebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva, ritmi, Sesabamisad (xelebiTa da fexebiT teqnika) kombinacia, gadaadgileba.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze.

2 da 1* kiu, yavisferi qamari

.........................................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 12 Tve)
1* kiu: yavisferi qamari
Savi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan mwvane qamramde da + damatebiTi teqnika

ido geiko.
kumite-no-kamaes daxvewa sxvadasxva mimarTulebiT.
kata.
" pinan sono san ura, ianci kata, 4*  pinani ura*. pinan sono go.*.

( sanCin kata, tenSo kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)
renraku:                                                                                             - gedan barai (ukan nabijis SetaniT) seiken age uCi- seiken geaku Cudan cuki (erTi nabiji win) mae geri, mavaSi geri, uSiro geri-mae gedan barai, seiken Cudan geaku cuki.
-sanCin daCi giaku cuki, uCi uke (imave xeliT), uraken Somen uCi (imave xeliT), hiji jodan ate (imave xeliT), tetsui ganmen uCi (imave xeliT)
-oi cuki - geako cuki, oi cuki- Sita cuki
-mavaSi geri (wina fexiT) oi cuki - geako cuki
mavaSi geri (ukana fexiT).
-kiba daCi oi hijijodan ate-imave xeliT.
uraken saiu uCi, gedan barai - geaku Cudan cuki
kondicia (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdiT unda SevexoT iataks).
muStebze awevebi _ 90, 100*.
axtomebi maRla 90, 100* (Camjdar mdgomareobidan, axtomebi).
dgomi xelebze 90wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 15, 20*.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
tobi uSiro geri an tobi uSiro mavaSi geri, marjvena an marcxena fexiT
presi 90, 100*
*aWimvebi kokeniT 2 0. * or TiTze _ 20,
*TiTebze dgoma da siaruli
*4 wT _ ioko geri, 4wT _ tobi mavaSi geri, 5 wT oroSi kakato geri ju kamaeSi gadaadgilebiT,
saxtunao TokiT muSaoba minimumi 10 wT
sirbili 3200 metrze 12 wT-Si
tameSivari: sagnebis gatexva I K-s wesebiT (seiken, Suto, hiji da geri teqnikis gamoyenebiT) SejibrebebisaTvis.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi, kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite:   20 (brZola) raundi  60 wm.  Oorive 2 da 1 kiuze.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba   (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).
SeniSvnebi: * - aRiniSneba damatebiTi varjiSebi da katebi maRal qamarze: (mag. 8-7* kiu _ze ekuTvnis 7 kius)


Savi qamrebi

bavSvebs 14 wlamde SeuZliaT miiRon So dani (1 dani) amasTan erTad maT ar SeuZliaT Caabaron  (2 danze) 17 wlamde.

Savi qamari, 1 dani, wodeba `senpai~
momzadebis vada 1 weli
Savi qamari erTi oqrosferi zoliT
.


moTxovnebi:

kihoni.

1. xeliT dartymebi: riutoken cuki, naka iubi, ipponken, oiaiubi ipponken, keiko uCi, toho uCi.
2. xeliT dacvebi: morote kake uke.
kata:

pinan sono go ura, cukino kata, saiha, iancu kata, sanCin kata. geksai dai, geksai So.
" giakuite (Tavdacva): specialuli seminaris gavla.
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba moTxovnebs yavisfer qamarze.
jiu kumite: 15 raundi 2 wT- iani.
" unda iyoT saukeTeso budoka (mebrZoli) da samagaliTo ,,kohavbisTvis,, (dabali rangis moswavleebisTvis)
" unda gadaixadoT Sesabamisi Sesatanebi saerTaSoriso karates organizaciaSi IK.
" unda iyoT aranakleb 15 wlis.

Savi qamari, 2 dani, wodeba `senpai~,


momzadebis vada 2 weli.
moTxovnebi:

kata: seipai, gariu ,  30 Tvla 3 kiai tenSo,
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba yavisferi qamris moTxovnebs.
jiu kumite:  20 raundi 2 wT-iani.
" Rvawli saerTaSoriso kiokuSin karates organizaciaSi  (iaponiis kyokuSin karates kavSiri)
" unda gqondeT umcrosi msajis oficialuri serTifikati, miRebuli oficialur seminarze (SeuZliaT nac. turnirebSi muSaoba)
" unda gqondeT instruqtoris serTifikati, miRebuli oficialurad seminarze daswrebisa da gamocdis Cabarebis Sedegad.
" ar unda iyoT 17 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 3 dani, wodeba `sensei~,


momzadebis vada 3 weli.

kata: seienCin. 5 kiai 30 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 30 raundi.
" unda gqondeT msajis oficialuri serTifikati, miRebuli seminarze monawileobisa da gamocdis Cabarebis Semdeg. (SegiZliaT imuSaoT saerTaSoriso Sejibrebebze)
" gamocda unda Caabaros `honbudan~ daniSnul oficialur warmomadgenels.
" unda iyos saCvenebeli moqalaqe da hqondes Canaweri, romelic amtkicebs mniSvnelovan Rvawls IK-Si.
" unda gqondeT sarekomendacio werili I.K-s ufrosi mrCevlisa gamocdis Casabareblad.
" ar unda iyoT 20 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 4 dani, wodeba `sensei~


momzadebis vada 4 weli

moTxovnebi:

kata: suSiho da kanku.   (5-5 kiai)  50 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 40 raundi.
" unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (umcros refers SeuZlia imuSaos nacionalur CempionatebSi).
gamocdas abarebT sruliad iaponiis kiokuSin karates kavSiris  dadgenilebis mixedviT.
unda gauwioT propaganda da danergoT cxovrebaSi kiokuSin karates ideebi sakuTar qveyanaSi.
unda daeswroT saerTaSoriso seminarebsa da Sekreba varjiSebs kanCos xelmZRvanelobiT, minimum 2-jer.
ar unda iyoT 24 welze naklebi wlovanebis.
Savi qamari, 5 dani, wodeba `Sihani~,
momzadebis vada 5 weli
moTxovnebi: unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (refers SeuZlia moemsaxuros saerTaSoriso Cempionatebs)

 

Comments  

 
0 #8 Lesastoro 2018-04-16 16:42
Keflex Capsules viagra vs cialis Cialis 20mg Price Propecia Treatment Hair Loss
Quote
 
 
0 #7 ScogomE 2018-02-04 11:27
accutane online for sale 2 Day Shipping On Viagra Purchasing Provera In Internet Medication Low Price viagra cialis For Sale Provera Pills Overseas Meglio Levitra O Cialis Cialis Ritardante
Quote
 
 
0 #6 mylatestnews.org 2018-01-05 11:29
As long as you share something valuable using your subscribers, however, you'll
carry on and impress upon them your desire to add your relationship.
It's actually tougher to correct damages inside event that it has gone on very long.
Advertising may be used on the website that gives the recording or it is possible
to also embed the advertising within it.

Also visit my blog :: newsmax (mylatestnews.org: https://mylatestnews.org)
Quote
 
 
0 #5 rs3 gold 2017-09-10 04:50
Helpful info.Lucky me I found yolur website unintentionally , аnd
I'm stunned ѡhy tһis accident ԀiԀ not happened in advance!

I bookmarked it.
Quote
 
 
0 #4 fifa 18 points 2017-09-10 04:49
I'm extremely inspired with your writing abilities ɑѕ smartly
aas with the layout in your blog. Iѕ thɑt this a ppaid subject ߋr did you customize it yourself?

Αnyway kedp up tһe nice high quality writing, it is rare tto ⅼооk
a nice blog liқe tһiѕ ⲟne thesе days..
Quote
 
 
0 #3 NadineX 2017-07-07 16:01
I see your page needs some fresh articles. Writing manually takes a lot of time, but there is tool for
this boring task, type in google; murgrabia's tools unlimited content
Quote
 
 
0 #2 Anemonalove 2017-07-04 21:07
Hi fellas! Who wants to meet me? I have profile at hotbabescams.com, we can chat, you can watch me
live for free, my nickname is Anemonalove , here is my pic:


https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Quote
 
 
0 #1 www.ssru.ac.th 2017-07-02 01:53
Going back to schoοl involves a greɑt deal of reading
and that can be very difficult using a house filled with Ԁіstractions.
The alumni of these іnstitutiߋns һave contriЬuted tremendously towards the development of both public and private
sectors in India. For example, our policies with premiսms of just A10 a week would
pay A15,000 in benefits in the event the poliⅽyholdеr was unaЬlе to wоrk with a year"The lifetime habit of Middle England to guide it's children through university will probably be placed under severe strain.

Review my web blog; Faculty of Education - www.ssru.ac.th: http://www.ssru.ac.th -
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

We have 62 guests online
free pokerfree poker
Georgian (Georgia)English (United Kingdom)Russian (CIS)