ქამრის ჩაბარების პროგრამა (Only Georgian)

PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

 

qamris xarisxis Cabarebis programa.
kiokuSinkan karates klub,,samurais,,

dojoSi 2017 w.

10-9* kiu. narinjisferi qamari


( momzadebis vada 3,5 + 3,5 Tve)
me-9* kiu narinjisferi qamari lurji zoliT

" kihoni (sabazo teqnika)

 1. daCi kata (dgomebi)
  heisoku daCi, musubi daCi,heiko daCi, fudo daCi, (Sizen daCi), uCi haCiCi daCi, sanCin daCi, zenkucu daCi, curuaSi daCi, kiba daCi. kokucu daCi*, nekoaSi daCi*, Siko daCi* (45gradusiT da 90 gr.)
  2. cuki (dartymebi xeliT).
  seiken morote cuki (jodan, Cudan, gedan) seiken Cudan, seiken jodan, seiken gedan, cuki, seiken ago uCi, seiken kage cuki, seiken Sita cuki, xikites aucilebloba da mniSvneloba.  hiji (empi) uCi, uraken gammen uCi, uraken saiu uCi, uraken xizo uCi, uraken mavaSi uCi, Suto* ganmen uCi, Suto* sakocu uCi, Suto* sakocu uCikomi, Suto* xizo uCi, Suto* jodan uCi uCi, Suto ioko uCi* (jodan, Cudan, gedan).
  3. uke (xeliT dacvebi).
  seiken: jodan uke, Cudan soto uke, Cudan uCi uke, gedan barai, uCi uke-gedan barai, jodan uke-gedan barai, *Suto jodan uke, *Cudan soto uke, *Cudan uCi uke, *gedan barai, *uCi uke-gedan barai.
  4. geri ( fexiskvra, fexiT dartymebi).
  mae keagi, teisoku soto mavaSi geri,  haisoku uCi mavaSi  jodan geri,  xiza geri, kin geri, mae geri, *mavaSi geri, *ioko geri, *kansecu geri, *uSiro geri, *ioko keagi.
  5. Tavisufali sunTqva nogare (sinkoku),  kiais mniSvneloba. ido  geiko (sabazo gadaadgileba)
  Zenkucu daCiSi win da ukan, brunebi, kombinacia erTjeradi teqnikiT (cuki, geri, uke). *kokucu daCi,  nekoaSi-daCi*; win da ukan gadaadgilebebi, triali.
  mag: *kokucu daCi + Cudan uCi
  teqnikis gameoreba mag: zenkucu daCi + seiken oi cuki ni, zenkucu daCi + seiken Cud. sanbon cuki.
 2. kata.
  taikioku sono iCi da taikioku sono ni, sokugi taikioku sono iCi (fexis kata) taikioku sono san*, sokugi  taikioku sono ni* da sokugi taikioku sono san* fexis kata.
  kondicia (fiz. momzadeba)
  moqniloba (Camjdar mdgomareobaSi fexebi ganzea, TaviT vexebiT iataks).
  azidvebi muStebze   25 ,  30*, TiTebze _ 5,  10*
  axtomebi haerSi (Camjdar mdgomareobaSi) _ 20 ,  30*
  dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 20wm,   30*
  presi _ 20,   40*
  naxtomSi (tobi geri) saxis simaRleze. " naxtomSi (tobi geri): Tavis simaRlidan 10sm-iT zeviT
  dartymebi 2 wT mae keage, 2 wT kingeri. *2 wT-Si mae geri Cudan, 2 wT jodan. fexebis monacvleobiT.

kumite (sparingi)

1. sambon kumite.

2. iakusoku (erTsvliani kombinacia) kumite:
blokebi Setevis winaaRmdeg:
xeli blokavs cuks, fexi blokavs cuks, xeli blokavs geris dartymas, fexi blokavs fexiskvras (gers).
3. jiiu kumite: 30wm (Tavisufali stilis orTabrZola). 4 brZola (raundi)   da 5 *brZola 30 wm.
Sefasebis kriteriumia: sakuTar Tavze  kontroli,   mzad yofna, napiri (zRvari)
werilobiTi gamocda.                                                                             we    terminologia da filosofia, romelic exeba am rangis dones. am gamocdis Sinaarsi SesabamisobaSia honbus moTxovnebTan da akmayofilebs IKO- s.
qcevis wesebi: (reigi) darbazis etiketi, qcevis wesebi sazogadoebaSi, sityva osu-s mniSvneloba, kiokuSin  karates mokle istoria, am stilis  damaarsebeli, axlandeli xelmZRvaneli, simboloebi, kaligrafiuli gamosaxva, karate gi-s (dogis) tareba, dakecva, qamris Sekvra, misalmebis formebi varjiSis dros, darbazis ficis gacnoba.kiokuSin karates tradiciuli moTelva.

8-7* kiu lurji qamari


(momzadebis vada 3,5+3,5 Tve)

7* lurji qamari yviTeli zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea rac TeTr da narinjisfer qamrebze, emateba Semdegi
teqnika:
kihoni (sabazo teqnika)
1. daCi kata.
kake aSi - daCi
2. cuki (dartymebi xeliT)
tetcui: tetcui komi kami uCi, tetcui oroSi uCi, tetcui ioki uCi, tetcui  xizo uCi.
nukite: *ipon nukite, *nihon nukite, *ioinhon nukite.
Sotei* - (jodan, Cudan, gedan)
3. uke:
morote-uke, mae mavaSi-uke, Suto-mavaSi-uke*, osae-uke*.
4. kokoi-ho (sunTqvis teqnika): ibuki sankai (nogare, giako nogare, ibuki), kime kiais mniSvneloba.
ido geiko:
kokucu daCi: Suto mavaSi uke  seiken giako cuki gadaadgilebebSi win da ukan,  sanCin daCi: gadaadgileba win da ukan, trialebi, kombinaciebi:
mag: sanCin daCi + seiken Cudan geako cuki. kiba daCi: gadaadgileba  win da ukan.
(mae- koSa, uSiro koSa) trialebi.
magaliTi: kiba daCi jun cuki, tetcui.
kombinacia (dacva da Tavdasxma)
mag: zenkucu daCi + jodan _ uke+ seiken Cudan geako cuki. kombinacia (cuki da geri)
mag: zenkucu daCi +mae geri+ seiken Cudan cuki.
*ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri Cusoku-geaku cuki, seiken soto uke-gedan barai geaku cuki. sami nabiji win, Setrialeba da sami nabiji ukan.
kata.
pinan sono iCi da pinan sono ni*,  1* da 3*  tekioka ura (trialebSi)

( sanCin kata vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba (mxrebiT vexebiT iataks, fexebi ganzea gaSlili)
azidvebi muStebze.
Sextomebi maRla 40 jer (Camjdar mdgomareobidan)
dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 50 wm
RerZze mizidva-- 8
naxtomSi (tobi geri) Tavis simaRleze +15 sm
aWimvebi TiTebze: 3 TiTze xuTjer. 4 TiTze 10-jer, 5 TiTze 15-jer
presi _ 45,  50*.
joxze gadaxtomebi 6,  8* jer.
xelebze dgomi da *siaruli 5 metris manZilze.
dartymebi fexiT: ioko geri Cudan 2 wT. jodan 2 wT, mavaSi geri jodan 4 wT, gedan 2 wT.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite:  uke-keaSi (bloki da kontrSeteva). mowinaaRmdegis Seteva, dablokva, kontrSeteva sxvadasxvanairi Setevis gamoyenebiT, blokiTa da kontrSetevebiT.    muSaoba makevaraze:
mag: xeli, xeli, xeli,| xeli, xeli, fexi| xeli, fexi, xeli, | fexi, xeli, xeli, | xeli, fexi, fexi| fexi, fexi xeli, | fexi xeli, fexi, | fexi, fexi, fexi|
2. jiiu kumite: 6 brZola (raundi) 60-wm  da 7* brZola 60 wm. Sefasebis kriteriumia: kamae, zRvari, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrblokebi.                                                                                     werilobiTi gamocda.
terminologia da filosofia, Sesabamisad am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).

6 da 5 * kiu yviTeli qamari


(momzadebis vada 3,5 Tve + 3,5 Tve)
me-5 kiu yviTeli qamari
mwvane zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebia rac lurj qamarze, Semdegis damatebiT:
teqnika
kihoni (sabazo teqnika)
1. xeliT dartymebi:                                                                                                          hiji oroSi uCi, ura hiji, uSiro hiji,  koken uCi,
haito* uCi, morote haito* uCi.
2. uke.  Hhiji uke (jodan, Cudan)  koken uke (jodan, Cudan, gedan), haito* uke (jodan, Cudan, gedan), juji* uke (seikenebiTa da SutoebiT).
fexiT dartymebi: tobi xiza geri. tobi ioko geri, tobi mavaSi geri, tobi nidan geri, tobi mae geri da tobi* kakato geri.  uSiro* mavaSi geri.
*fexiT dacvebi: sune uke, teisoku soto mavaSi keage, haisoku uCi mavaSi keage.
ido geiko:
a) keiten ido (wriuli)
mag: kiba daCi + keiten tetcui.
b) dako ido (45
° kuTxe)
mag: 45
° kiba daCi + daCi + gedan barai.
ren raku:
mae geri geako cuki, ioko geri geako cuki, mavaSi geri geako cuki, uSiro geri geako cuki.
kata.
pinan sono san,  1 gerino  da  2* gerino ura. pinan sono iCi ura*.

( iancu kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)


kondicia:
" moqniloba: igive moTxovnaa, rac aris lurj qamarze, mxolod teqnikis Sesrulebis gaumjobesebiT.
" muStebze awevebi _ 55,  60*.
" axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) muxlebis zeviT ataniT _ 50.
" dgomi xelebze 50 wm-i. (partnioris daxmarebiT)
" mizidva RerZze _ 10.
" dartyma (tobi geri) naxtomSi Tavze 20 sm-iT zeviT.
" aWimvebi TiTebze: or TiTze* _ 5, sam TiTze _ 10*, oTx TiTze _ 20 da xuT TiTze _ 25.
" presi _55,  60*
" joxze gadaxtomebi _ 10, 12*.
" dartymebi: 3 wT _ kakato geri (soto, uCi), 3 wT _ ioko geri jodan, 2 wT _ uSiro geri jodan ju kama eSi moZraobiT, 5 wT _ uSiro mavaSi geri.

kumite (sparingi)

1. iakusoku kumite: uke kaeSi (bloki da kontrSeteva), mowinaaRmdegis Setevaze bloki, kontrSeteva mravalferovani SetevebiTa da blokebiT.
mag: xeli, xeli, xeli / xeli, xeli, fexi / xeli, fexi, xeli / fexi, xeli, xeli / xeli, fexi, fexi / fexi, fexi, xeli / fexi, xeli, fexi / fexi, fexi, fexi.
2. jiu kumite: 8 brZola (raundi)  60 wm  da10** brZola raundi 60 wm. .
Sefsebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva.

werilobiTi gamocda:
terminologia da filosofia, romelic Seesabameba am qamris dones.

4 da 3* kiu, mwvane qamari

..............................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 6 Tve)
me-3 kiu: mwvane qamari
yavisferi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan yviTeli qamris CaTvliT, Semdegi damatebebiT: teqnika

kihoni
1. dgomebi:
moro aSi daCi, kamaete* daCi.
2. xeliT dartymebi: Sotei uCi (gedan, Cudan jodan. *haiSu uCi, age cuki,
3. xeliT dacvebi (blokebi) : Sotei uke (gedan, Codan, jodan.) *tenSo uke, Suto* uke juji uke (gedan jodan), kake* uke.
ido geiko.
ZiriTadi damuSaveba moZraobebisa kumite no kamaeSi: okuri-aSi, mumi aSi, koSa, oiaSi (sahari) ukan.
" *ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri - mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri, oi Zuki, geaku Zuki.
kata:
pinan sono ion, 2 pinani ura*,  3 gerino ura*.

( saiha kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba: (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdi unda Seexos iataks).
muStebze awevebi _ 65, 70*.
axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) 55, 60*
dgomi xelebze 60 wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 12.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
aWimvebi kokeniT 30. TiTebze: or TiTze _ 10*, sam TiTze _ 20*, oTx TiTze _ 25 da xuT TiTze _ 30.
*joxze gadaxtomebi _ 20.
*8wT _ mae kakato geri Cudan, 8wT _ mavaSi geri jodan, ju kama eSi moZraobiT,
*3wT _ tobi mae geri, **7wT _ tobi kakato geri, **7wT _ uSiro mavaSi jodan. fudo (Sizen) daCidan.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi (bloki da kontrSeteva), kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite: 12 raundi 60 wm,  15* raundi 60 wm.
Sefasebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva, ritmi, Sesabamisad (xelebiTa da fexebiT teqnika) kombinacia, gadaadgileba.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze.

2 da 1* kiu, yavisferi qamari

.........................................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 12 Tve)
1* kiu: yavisferi qamari
Savi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan mwvane qamramde da + damatebiTi teqnika

ido geiko.
kumite-no-kamaes daxvewa sxvadasxva mimarTulebiT.
kata.
" pinan sono san ura, ianci kata, 4*  pinani ura*. pinan sono go.*.

( sanCin kata, tenSo kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)
renraku:                                                                                             - gedan barai (ukan nabijis SetaniT) seiken age uCi- seiken geaku Cudan cuki (erTi nabiji win) mae geri, mavaSi geri, uSiro geri-mae gedan barai, seiken Cudan geaku cuki.
-sanCin daCi giaku cuki, uCi uke (imave xeliT), uraken Somen uCi (imave xeliT), hiji jodan ate (imave xeliT), tetsui ganmen uCi (imave xeliT)
-oi cuki - geako cuki, oi cuki- Sita cuki
-mavaSi geri (wina fexiT) oi cuki - geako cuki
mavaSi geri (ukana fexiT).
-kiba daCi oi hijijodan ate-imave xeliT.
uraken saiu uCi, gedan barai - geaku Cudan cuki
kondicia (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdiT unda SevexoT iataks).
muStebze awevebi _ 90, 100*.
axtomebi maRla 90, 100* (Camjdar mdgomareobidan, axtomebi).
dgomi xelebze 90wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 15, 20*.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
tobi uSiro geri an tobi uSiro mavaSi geri, marjvena an marcxena fexiT
presi 90, 100*
*aWimvebi kokeniT 2 0. * or TiTze _ 20,
*TiTebze dgoma da siaruli
*4 wT _ ioko geri, 4wT _ tobi mavaSi geri, 5 wT oroSi kakato geri ju kamaeSi gadaadgilebiT,
saxtunao TokiT muSaoba minimumi 10 wT
sirbili 3200 metrze 12 wT-Si
tameSivari: sagnebis gatexva I K-s wesebiT (seiken, Suto, hiji da geri teqnikis gamoyenebiT) SejibrebebisaTvis.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi, kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite:   20 (brZola) raundi  60 wm.  Oorive 2 da 1 kiuze.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba   (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).
SeniSvnebi: * - aRiniSneba damatebiTi varjiSebi da katebi maRal qamarze: (mag. 8-7* kiu _ze ekuTvnis 7 kius)


Savi qamrebi

bavSvebs 14 wlamde SeuZliaT miiRon So dani (1 dani) amasTan erTad maT ar SeuZliaT Caabaron  (2 danze) 17 wlamde.

Savi qamari, 1 dani, wodeba `senpai~
momzadebis vada 1 weli
Savi qamari erTi oqrosferi zoliT
.


moTxovnebi:

kihoni.

1. xeliT dartymebi: riutoken cuki, naka iubi, ipponken, oiaiubi ipponken, keiko uCi, toho uCi.
2. xeliT dacvebi: morote kake uke.
kata:

pinan sono go ura, cukino kata, saiha, iancu kata, sanCin kata. geksai dai, geksai So.
" giakuite (Tavdacva): specialuli seminaris gavla.
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba moTxovnebs yavisfer qamarze.
jiu kumite: 15 raundi 2 wT- iani.
" unda iyoT saukeTeso budoka (mebrZoli) da samagaliTo ,,kohavbisTvis,, (dabali rangis moswavleebisTvis)
" unda gadaixadoT Sesabamisi Sesatanebi saerTaSoriso karates organizaciaSi IK.
" unda iyoT aranakleb 15 wlis.

Savi qamari, 2 dani, wodeba `senpai~,


momzadebis vada 2 weli.
moTxovnebi:

kata: seipai, gariu ,  30 Tvla 3 kiai tenSo,
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba yavisferi qamris moTxovnebs.
jiu kumite:  20 raundi 2 wT-iani.
" Rvawli saerTaSoriso kiokuSin karates organizaciaSi  (iaponiis kyokuSin karates kavSiri)
" unda gqondeT umcrosi msajis oficialuri serTifikati, miRebuli oficialur seminarze (SeuZliaT nac. turnirebSi muSaoba)
" unda gqondeT instruqtoris serTifikati, miRebuli oficialurad seminarze daswrebisa da gamocdis Cabarebis Sedegad.
" ar unda iyoT 17 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 3 dani, wodeba `sensei~,


momzadebis vada 3 weli.

kata: seienCin. 5 kiai 30 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 30 raundi.
" unda gqondeT msajis oficialuri serTifikati, miRebuli seminarze monawileobisa da gamocdis Cabarebis Semdeg. (SegiZliaT imuSaoT saerTaSoriso Sejibrebebze)
" gamocda unda Caabaros `honbudan~ daniSnul oficialur warmomadgenels.
" unda iyos saCvenebeli moqalaqe da hqondes Canaweri, romelic amtkicebs mniSvnelovan Rvawls IK-Si.
" unda gqondeT sarekomendacio werili I.K-s ufrosi mrCevlisa gamocdis Casabareblad.
" ar unda iyoT 20 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 4 dani, wodeba `sensei~


momzadebis vada 4 weli

moTxovnebi:

kata: suSiho da kanku.   (5-5 kiai)  50 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 40 raundi.
" unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (umcros refers SeuZlia imuSaos nacionalur CempionatebSi).
gamocdas abarebT sruliad iaponiis kiokuSin karates kavSiris  dadgenilebis mixedviT.
unda gauwioT propaganda da danergoT cxovrebaSi kiokuSin karates ideebi sakuTar qveyanaSi.
unda daeswroT saerTaSoriso seminarebsa da Sekreba varjiSebs kanCos xelmZRvanelobiT, minimum 2-jer.
ar unda iyoT 24 welze naklebi wlovanebis.
Savi qamari, 5 dani, wodeba `Sihani~,
momzadebis vada 5 weli
moTxovnebi: unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (refers SeuZlia moemsaxuros saerTaSoriso Cempionatebs)

saerTaSoriso Cempionatebs)

 

qamris xarisxis Cabarebis programa.
kiokuSinkan karates klub,,samurais,,

dojoSi 2017 w.

10-9* kiu. narinjisferi qamari


( momzadebis vada 3,5 + 3,5 Tve)
me-9* kiu narinjisferi qamari lurji zoliT

" kihoni (sabazo teqnika)

 1. daCi kata (dgomebi)
  heisoku daCi, musubi daCi,heiko daCi, fudo daCi, (Sizen daCi), uCi haCiCi daCi, sanCin daCi, zenkucu daCi, curuaSi daCi, kiba daCi. kokucu daCi*, nekoaSi daCi*, Siko daCi* (45gradusiT da 90 gr.)
  2. cuki (dartymebi xeliT).
  seiken morote cuki (jodan, Cudan, gedan) seiken Cudan, seiken jodan, seiken gedan, cuki, seiken ago uCi, seiken kage cuki, seiken Sita cuki, xikites aucilebloba da mniSvneloba.  hiji (empi) uCi, uraken gammen uCi, uraken saiu uCi, uraken xizo uCi, uraken mavaSi uCi, Suto* ganmen uCi, Suto* sakocu uCi, Suto* sakocu uCikomi, Suto* xizo uCi, Suto* jodan uCi uCi, Suto ioko uCi* (jodan, Cudan, gedan).
  3. uke (xeliT dacvebi).
  seiken: jodan uke, Cudan soto uke, Cudan uCi uke, gedan barai, uCi uke-gedan barai, jodan uke-gedan barai, *Suto jodan uke, *Cudan soto uke, *Cudan uCi uke, *gedan barai, *uCi uke-gedan barai.
  4. geri ( fexiskvra, fexiT dartymebi).
  mae keagi, teisoku soto mavaSi geri,  haisoku uCi mavaSi  jodan geri,  xiza geri, kin geri, mae geri, *mavaSi geri, *ioko geri, *kansecu geri, *uSiro geri, *ioko keagi.
  5. Tavisufali sunTqva nogare (sinkoku),  kiais mniSvneloba. ido  geiko (sabazo gadaadgileba)
  Zenkucu daCiSi win da ukan, brunebi, kombinacia erTjeradi teqnikiT (cuki, geri, uke). *kokucu daCi,  nekoaSi-daCi*; win da ukan gadaadgilebebi, triali.
  mag: *kokucu daCi + Cudan uCi
  teqnikis gameoreba mag: zenkucu daCi + seiken oi cuki ni, zenkucu daCi + seiken Cud. sanbon cuki.
 2. kata.
  taikioku sono iCi da taikioku sono ni, sokugi taikioku sono iCi (fexis kata) taikioku sono san*, sokugi  taikioku sono ni* da sokugi taikioku sono san* fexis kata.
  kondicia (fiz. momzadeba)
  moqniloba (Camjdar mdgomareobaSi fexebi ganzea, TaviT vexebiT iataks).
  azidvebi muStebze   25 ,  30*, TiTebze _ 5,  10*
  axtomebi haerSi (Camjdar mdgomareobaSi) _ 20 ,  30*
  dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 20wm,   30*
  presi _ 20,   40*
  naxtomSi (tobi geri) saxis simaRleze. " naxtomSi (tobi geri): Tavis simaRlidan 10sm-iT zeviT
  dartymebi 2 wT mae keage, 2 wT kingeri. *2 wT-Si mae geri Cudan, 2 wT jodan. fexebis monacvleobiT.

kumite (sparingi)

1. sambon kumite.

2. iakusoku (erTsvliani kombinacia) kumite:
blokebi Setevis winaaRmdeg:
xeli blokavs cuks, fexi blokavs cuks, xeli blokavs geris dartymas, fexi blokavs fexiskvras (gers).
3. jiiu kumite: 30wm (Tavisufali stilis orTabrZola). 4 brZola (raundi)   da 5 *brZola 30 wm.
Sefasebis kriteriumia: sakuTar Tavze  kontroli,   mzad yofna, napiri (zRvari)
werilobiTi gamocda.                                                                             we    terminologia da filosofia, romelic exeba am rangis dones. am gamocdis Sinaarsi SesabamisobaSia honbus moTxovnebTan da akmayofilebs IKO- s.
qcevis wesebi: (reigi) darbazis etiketi, qcevis wesebi sazogadoebaSi, sityva osu-s mniSvneloba, kiokuSin  karates mokle istoria, am stilis  damaarsebeli, axlandeli xelmZRvaneli, simboloebi, kaligrafiuli gamosaxva, karate gi-s (dogis) tareba, dakecva, qamris Sekvra, misalmebis formebi varjiSis dros, darbazis ficis gacnoba.kiokuSin karates tradiciuli moTelva.

8-7* kiu lurji qamari


(momzadebis vada 3,5+3,5 Tve)

7* lurji qamari yviTeli zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea rac TeTr da narinjisfer qamrebze, emateba Semdegi
teqnika:
kihoni (sabazo teqnika)
1. daCi kata.
kake aSi - daCi
2. cuki (dartymebi xeliT)
tetcui: tetcui komi kami uCi, tetcui oroSi uCi, tetcui ioki uCi, tetcui  xizo uCi.
nukite: *ipon nukite, *nihon nukite, *ioinhon nukite.
Sotei* - (jodan, Cudan, gedan)
3. uke:
morote-uke, mae mavaSi-uke, Suto-mavaSi-uke*, osae-uke*.
4. kokoi-ho (sunTqvis teqnika): ibuki sankai (nogare, giako nogare, ibuki), kime kiais mniSvneloba.
ido geiko:
kokucu daCi: Suto mavaSi uke  seiken giako cuki gadaadgilebebSi win da ukan,  sanCin daCi: gadaadgileba win da ukan, trialebi, kombinaciebi:
mag: sanCin daCi + seiken Cudan geako cuki. kiba daCi: gadaadgileba  win da ukan.
(mae- koSa, uSiro koSa) trialebi.
magaliTi: kiba daCi jun cuki, tetcui.
kombinacia (dacva da Tavdasxma)
mag: zenkucu daCi + jodan _ uke+ seiken Cudan geako cuki. kombinacia (cuki da geri)
mag: zenkucu daCi +mae geri+ seiken Cudan cuki.
*ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri Cusoku-geaku cuki, seiken soto uke-gedan barai geaku cuki. sami nabiji win, Setrialeba da sami nabiji ukan.
kata.
pinan sono iCi da pinan sono ni*,  1* da 3*  tekioka ura (trialebSi)

( sanCin kata vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba (mxrebiT vexebiT iataks, fexebi ganzea gaSlili)
azidvebi muStebze.
Sextomebi maRla 40 jer (Camjdar mdgomareobidan)
dgomi xelebze (partnioris daxmarebiT) _ 50 wm
RerZze mizidva-- 8
naxtomSi (tobi geri) Tavis simaRleze +15 sm
aWimvebi TiTebze: 3 TiTze xuTjer. 4 TiTze 10-jer, 5 TiTze 15-jer
presi _ 45,  50*.
joxze gadaxtomebi 6,  8* jer.
xelebze dgomi da *siaruli 5 metris manZilze.
dartymebi fexiT: ioko geri Cudan 2 wT. jodan 2 wT, mavaSi geri jodan 4 wT, gedan 2 wT.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite:  uke-keaSi (bloki da kontrSeteva). mowinaaRmdegis Seteva, dablokva, kontrSeteva sxvadasxvanairi Setevis gamoyenebiT, blokiTa da kontrSetevebiT.    muSaoba makevaraze:
mag: xeli, xeli, xeli,| xeli, xeli, fexi| xeli, fexi, xeli, | fexi, xeli, xeli, | xeli, fexi, fexi| fexi, fexi xeli, | fexi xeli, fexi, | fexi, fexi, fexi|
2. jiiu kumite: 6 brZola (raundi) 60-wm  da 7* brZola 60 wm. Sefasebis kriteriumia: kamae, zRvari, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrblokebi.                                                                                     werilobiTi gamocda.
terminologia da filosofia, Sesabamisad am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).

6 da 5 * kiu yviTeli qamari


(momzadebis vada 3,5 Tve + 3,5 Tve)
me-5 kiu yviTeli qamari
mwvane zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebia rac lurj qamarze, Semdegis damatebiT:
teqnika
kihoni (sabazo teqnika)
1. xeliT dartymebi:                                                                                                          hiji oroSi uCi, ura hiji, uSiro hiji,  koken uCi,
haito* uCi, morote haito* uCi.
2. uke.  Hhiji uke (jodan, Cudan)  koken uke (jodan, Cudan, gedan), haito* uke (jodan, Cudan, gedan), juji* uke (seikenebiTa da SutoebiT).
fexiT dartymebi: tobi xiza geri. tobi ioko geri, tobi mavaSi geri, tobi nidan geri, tobi mae geri da tobi* kakato geri.  uSiro* mavaSi geri.
*fexiT dacvebi: sune uke, teisoku soto mavaSi keage, haisoku uCi mavaSi keage.
ido geiko:
a) keiten ido (wriuli)
mag: kiba daCi + keiten tetcui.
b) dako ido (45
° kuTxe)
mag: 45
° kiba daCi + daCi + gedan barai.
ren raku:
mae geri geako cuki, ioko geri geako cuki, mavaSi geri geako cuki, uSiro geri geako cuki.
kata.
pinan sono san,  1 gerino  da  2* gerino ura. pinan sono iCi ura*.

( iancu kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)


kondicia:
" moqniloba: igive moTxovnaa, rac aris lurj qamarze, mxolod teqnikis Sesrulebis gaumjobesebiT.
" muStebze awevebi _ 55,  60*.
" axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) muxlebis zeviT ataniT _ 50.
" dgomi xelebze 50 wm-i. (partnioris daxmarebiT)
" mizidva RerZze _ 10.
" dartyma (tobi geri) naxtomSi Tavze 20 sm-iT zeviT.
" aWimvebi TiTebze: or TiTze* _ 5, sam TiTze _ 10*, oTx TiTze _ 20 da xuT TiTze _ 25.
" presi _55,  60*
" joxze gadaxtomebi _ 10, 12*.
" dartymebi: 3 wT _ kakato geri (soto, uCi), 3 wT _ ioko geri jodan, 2 wT _ uSiro geri jodan ju kama eSi moZraobiT, 5 wT _ uSiro mavaSi geri.

kumite (sparingi)

1. iakusoku kumite: uke kaeSi (bloki da kontrSeteva), mowinaaRmdegis Setevaze bloki, kontrSeteva mravalferovani SetevebiTa da blokebiT.
mag: xeli, xeli, xeli / xeli, xeli, fexi / xeli, fexi, xeli / fexi, xeli, xeli / xeli, fexi, fexi / fexi, fexi, xeli / fexi, xeli, fexi / fexi, fexi, fexi.
2. jiu kumite: 8 brZola (raundi)  60 wm  da10** brZola raundi 60 wm. .
Sefsebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva.

werilobiTi gamocda:
terminologia da filosofia, romelic Seesabameba am qamris dones.

4 da 3* kiu, mwvane qamari

..............................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 6 Tve)
me-3 kiu: mwvane qamari
yavisferi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan yviTeli qamris CaTvliT, Semdegi damatebebiT: teqnika

kihoni
1. dgomebi:
moro aSi daCi, kamaete* daCi.
2. xeliT dartymebi: Sotei uCi (gedan, Cudan jodan. *haiSu uCi, age cuki,
3. xeliT dacvebi (blokebi) : Sotei uke (gedan, Codan, jodan.) *tenSo uke, Suto* uke juji uke (gedan jodan), kake* uke.
ido geiko.
ZiriTadi damuSaveba moZraobebisa kumite no kamaeSi: okuri-aSi, mumi aSi, koSa, oiaSi (sahari) ukan.
" *ren raku: (gadabmuli moZraobebi)
mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri - mae geri - mavaSi geri - uSiro mavaSi geri, oi Zuki, geaku Zuki.
kata:
pinan sono ion, 2 pinani ura*,  3 gerino ura*.

( saiha kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)

kondicia:

moqniloba: (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdi unda Seexos iataks).
muStebze awevebi _ 65, 70*.
axtomebi maRla (Camjdar mdgomareobidan) 55, 60*
dgomi xelebze 60 wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 12.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
aWimvebi kokeniT 30. TiTebze: or TiTze _ 10*, sam TiTze _ 20*, oTx TiTze _ 25 da xuT TiTze _ 30.
*joxze gadaxtomebi _ 20.
*8wT _ mae kakato geri Cudan, 8wT _ mavaSi geri jodan, ju kama eSi moZraobiT,
*3wT _ tobi mae geri, **7wT _ tobi kakato geri, **7wT _ uSiro mavaSi jodan. fudo (Sizen) daCidan.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi (bloki da kontrSeteva), kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite: 12 raundi 60 wm,  15* raundi 60 wm.
Sefasebis kriteriumebia: kamae, kiai, siswrafe, Zala, amtanoba, blokebi da kontrSeteva, ritmi, Sesabamisad (xelebiTa da fexebiT teqnika) kombinacia, gadaadgileba.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze.

2 da 1* kiu, yavisferi qamari

.........................................................................
(momzadebis vada 6 Tve + 12 Tve)
1* kiu: yavisferi qamari
Savi zoliT

ZiriTadi teqnikuri ileTebi igivea, rac TeTridan mwvane qamramde da + damatebiTi teqnika

ido geiko.
kumite-no-kamaes daxvewa sxvadasxva mimarTulebiT.
kata.
" pinan sono san ura, ianci kata, 4*  pinani ura*. pinan sono go.*.

( sanCin kata, tenSo kata, vinc apirebs katebis Cemp. monawileobas)
renraku:                                                                                             - gedan barai (ukan nabijis SetaniT) seiken age uCi- seiken geaku Cudan cuki (erTi nabiji win) mae geri, mavaSi geri, uSiro geri-mae gedan barai, seiken Cudan geaku cuki.
-sanCin daCi giaku cuki, uCi uke (imave xeliT), uraken Somen uCi (imave xeliT), hiji jodan ate (imave xeliT), tetsui ganmen uCi (imave xeliT)
-oi cuki - geako cuki, oi cuki- Sita cuki
-mavaSi geri (wina fexiT) oi cuki - geako cuki
mavaSi geri (ukana fexiT).
-kiba daCi oi hijijodan ate-imave xeliT.
uraken saiu uCi, gedan barai - geaku Cudan cuki
kondicia (mjdomare pozaSi, fexebi ganze da mkerdiT unda SevexoT iataks).
muStebze awevebi _ 90, 100*.
axtomebi maRla 90, 100* (Camjdar mdgomareobidan, axtomebi).
dgomi xelebze 90wm (partnioris daxmarebiT)
mizidva RerZze _ 15, 20*.
dartyma (tobi geri) naxtomSi, Tavze 30sm-iT zeviT.
tobi uSiro geri an tobi uSiro mavaSi geri, marjvena an marcxena fexiT
presi 90, 100*
*aWimvebi kokeniT 2 0. * or TiTze _ 20,
*TiTebze dgoma da siaruli
*4 wT _ ioko geri, 4wT _ tobi mavaSi geri, 5 wT oroSi kakato geri ju kamaeSi gadaadgilebiT,
saxtunao TokiT muSaoba minimumi 10 wT
sirbili 3200 metrze 12 wT-Si
tameSivari: sagnebis gatexva I K-s wesebiT (seiken, Suto, hiji da geri teqnikis gamoyenebiT) SejibrebebisaTvis.

kumite (sparingebi)

1. iakusoku kumite: uke da uke-kaeSi, kumite-no-kamaesTan SerwymiT.
2. jiu kumite:   20 (brZola) raundi  60 wm.  Oorive 2 da 1 kiuze.

werilobiTi gamocda

terminologia da filosofia, Sesabamisi am qamris doneze. am gamocdis Sinaarsi Seesabameba   (iaponiis kiokuSin karates kavSiris  moTxovnebs).
SeniSvnebi: * - aRiniSneba damatebiTi varjiSebi da katebi maRal qamarze: (mag. 8-7* kiu _ze ekuTvnis 7 kius)


Savi qamrebi

bavSvebs 14 wlamde SeuZliaT miiRon So dani (1 dani) amasTan erTad maT ar SeuZliaT Caabaron  (2 danze) 17 wlamde.

Savi qamari, 1 dani, wodeba `senpai~
momzadebis vada 1 weli
Savi qamari erTi oqrosferi zoliT
.


moTxovnebi:

kihoni.

1. xeliT dartymebi: riutoken cuki, naka iubi, ipponken, oiaiubi ipponken, keiko uCi, toho uCi.
2. xeliT dacvebi: morote kake uke.
kata:

pinan sono go ura, cukino kata, saiha, iancu kata, sanCin kata. geksai dai, geksai So.
" giakuite (Tavdacva): specialuli seminaris gavla.
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba moTxovnebs yavisfer qamarze.
jiu kumite: 15 raundi 2 wT- iani.
" unda iyoT saukeTeso budoka (mebrZoli) da samagaliTo ,,kohavbisTvis,, (dabali rangis moswavleebisTvis)
" unda gadaixadoT Sesabamisi Sesatanebi saerTaSoriso karates organizaciaSi IK.
" unda iyoT aranakleb 15 wlis.

Savi qamari, 2 dani, wodeba `senpai~,


momzadebis vada 2 weli.
moTxovnebi:

kata: seipai, gariu ,  30 Tvla 3 kiai tenSo,
" brwyinvale fizikuri momzadeba, romelic aRemateba yavisferi qamris moTxovnebs.
jiu kumite:  20 raundi 2 wT-iani.
" Rvawli saerTaSoriso kiokuSin karates organizaciaSi  (iaponiis kyokuSin karates kavSiri)
" unda gqondeT umcrosi msajis oficialuri serTifikati, miRebuli oficialur seminarze (SeuZliaT nac. turnirebSi muSaoba)
" unda gqondeT instruqtoris serTifikati, miRebuli oficialurad seminarze daswrebisa da gamocdis Cabarebis Sedegad.
" ar unda iyoT 17 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 3 dani, wodeba `sensei~,


momzadebis vada 3 weli.

kata: seienCin. 5 kiai 30 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 30 raundi.
" unda gqondeT msajis oficialuri serTifikati, miRebuli seminarze monawileobisa da gamocdis Cabarebis Semdeg. (SegiZliaT imuSaoT saerTaSoriso Sejibrebebze)
" gamocda unda Caabaros `honbudan~ daniSnul oficialur warmomadgenels.
" unda iyos saCvenebeli moqalaqe da hqondes Canaweri, romelic amtkicebs mniSvnelovan Rvawls IK-Si.
" unda gqondeT sarekomendacio werili I.K-s ufrosi mrCevlisa gamocdis Casabareblad.
" ar unda iyoT 20 welze naklebi wlovanebis.

Savi qamari, 4 dani, wodeba `sensei~


momzadebis vada 4 weli

moTxovnebi:

kata: suSiho da kanku.   (5-5 kiai)  50 Tvl.
jiu kumite: 60 wami. 40 raundi.
" unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (umcros refers SeuZlia imuSaos nacionalur CempionatebSi).
gamocdas abarebT sruliad iaponiis kiokuSin karates kavSiris  dadgenilebis mixedviT.
unda gauwioT propaganda da danergoT cxovrebaSi kiokuSin karates ideebi sakuTar qveyanaSi.
unda daeswroT saerTaSoriso seminarebsa da Sekreba varjiSebs kanCos xelmZRvanelobiT, minimum 2-jer.
ar unda iyoT 24 welze naklebi wlovanebis.
Savi qamari, 5 dani, wodeba `Sihani~,
momzadebis vada 5 weli
moTxovnebi: unda gqondeT miRebuli umcrosi referis diplomi, oficialuri seminaris gavlisa da gamocdis Cabarebis Semdeg (refers SeuZlia moemsaxuros saerTaSoriso Cempionatebs)

 

Comments  

 
0 #13 Cryptorone 2018-08-19 17:52
Bitcoin normalmente relacionam-se a equipe digitais de dinheiro. Ela existe exclusivamente em formato virtual. Apesar de sua real trocados por produtos, servicos ou convencionais financas.
Bitcoin especifico. Ela nao ligado com as atividades dos bancos, nao tem fisico aparencia, e inicialmente, criada desregulada e descentralizada .
Se elementar palavras, o que e o bitcoin e digital dinheiro, que sao extraidas em computacao instrumentos e giram no proprio sistema de sua propria regras.
tabela de precos bitcoin desde 2009
Quote
 
 
0 #12 Kulfamy 2018-08-01 22:49
Pokrasnenie armpit delivers discomfort, hurts when clicking. to Postpone visit doctors cannot be. Lump under the muscle cavity may become cancer illness. However most often it is consequences excessive use deodorants, non-compliance rules personal hygiene, strong sweating. Redness triggers narrow blouse, alien razor-affiliation, the virus.
sore lump under armpit
Pain under the arm, redness, lump becoming hot? This is the abscess that will cut from the surgeon, then take antibiotics. In the first stage treat solutions, antibacterial medicines. When the process switched to second stage, shown surgical procedure.
Quote
 
 
0 #11 Mirkasirl 2018-08-01 16:16
Peels help to escape from the greater part old amendments of the skin cover. exfoliation efficient at any time, suitable for skin layer of any type. After light exfoliation disappear small wrinkles, skin turns out smooth, without wrinkles. Adaptation – three days. an Average peeling efficiently copes wrinkles (expression, old, affects little scars, eliminates freckles.
Regeneration – 7 days. Deep peeling conducting in the beauty medical facilities. This is most effective operation, however requires long term adaptation – about four weeks.
benefits of a chemical peel
Quote
 
 
0 #10 Mirkasirl 2018-07-24 16:53
Peels help to eliminate from the greater part old deficiencies dermatological cover. Procedures effective at any time, suitable for skin of any type. After superficial exfoliation disappear small wrinkles, skin turns out young, without wrinkles. Rehabilitation – 3 days. deeper peeling efficiently struggles wrinkles (expression, age, smoothing little pits, eliminates age spots.
Recovery – 7 days. Profound peeling doing in the beauty medical facilities. This is maximum effective procedure, although requires long period rehabilitation – up to month.
chemical peel before and after photos
Quote
 
 
0 #9 KIRATymn 2018-07-01 21:14
To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Similar situation leads to the strengthening of negative tendencies feeding and the breath baby, formed hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that fluid does not stay tissues. If expectant mother is resting, then under the feet preferably put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Prohibited long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
swollen feet after pregnancy
Quote
 
 
0 #8 Lesastoro 2018-04-16 16:42
Keflex Capsules viagra vs cialis Cialis 20mg Price Propecia Treatment Hair Loss
Quote
 
 
0 #7 ScogomE 2018-02-04 11:27
accutane online for sale 2 Day Shipping On Viagra Purchasing Provera In Internet Medication Low Price viagra cialis For Sale Provera Pills Overseas Meglio Levitra O Cialis Cialis Ritardante
Quote
 
 
0 #6 mylatestnews.org 2018-01-05 11:29
As long as you share something valuable using your subscribers, however, you'll
carry on and impress upon them your desire to add your relationship.
It's actually tougher to correct damages inside event that it has gone on very long.
Advertising may be used on the website that gives the recording or it is possible
to also embed the advertising within it.

Also visit my blog :: newsmax (mylatestnews.org: https://mylatestnews.org)
Quote
 
 
0 #5 rs3 gold 2017-09-10 04:50
Helpful info.Lucky me I found yolur website unintentionally , аnd
I'm stunned ѡhy tһis accident ԀiԀ not happened in advance!

I bookmarked it.
Quote
 
 
0 #4 fifa 18 points 2017-09-10 04:49
I'm extremely inspired with your writing abilities ɑѕ smartly
aas with the layout in your blog. Iѕ thɑt this a ppaid subject ߋr did you customize it yourself?

Αnyway kedp up tһe nice high quality writing, it is rare tto ⅼооk
a nice blog liқe tһiѕ ⲟne thesе days..
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

We have 27 guests online
free pokerfree poker
Georgian (Georgia)English (United Kingdom)Russian (CIS)